ดาวน์โหลดไฟล์คะแนน Pre Onet วิชาภาษาอังกฤษ
ผลคะแนนสอบมาตรฐานกลาง (Las) ประจำปีการศึกษา 2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รหัสวิชา 61 วิชาภาษาไทย
รหัสวิชา 63 วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา 65 วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสวิชา 91 วิชาภาษาไทย
รหัสวิชา 93 วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา 95 วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย
รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต + เฉลย ปี 60 ได้ที่นี่เลยจ้า