พันธกิจ
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือของประชารัฐ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๓. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
๔. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านคิดวิเคราะห์ และอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านพลัง "ประชารัฐ" เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๖. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะชีวิต ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถอยู่ร่วมกัน
ในประชาคมอาเซียนได้อย่างสันติสุข
๘. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ตามคุณลักษณะของบุคคล
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะในการทำงาน
๙. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ พัฒนาตนและสามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ