คณะกรรมการสถานศึกษา
นายชวลิต  แสงไพโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสถานศึกษา
นางอุไร  จันทราวุฒิ
ผู้แทนครู
กรรมการสถานศึกษา
นางทวีป  เดชพจน์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา
นายมนัส  ชูวงษ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการสถานศึกษา
นายมานัด  โต๊ะสัมฤทธิ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการสถานศึกษา
นายนิรันดร์  หีบประดู่
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการสถานศึกษา
พระศิริวัฒน์  ปิยสีโล
ผู้แทน(ศาสนา)
กรรมการสถานศึกษา
นายประสิทธิ์  ชีตารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสถานศึกษา
นายสายัณห์  พันธ์ไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการฯ