วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

   โรงเรียนวัดบึงเป็นโรงเรียนยอดเยี่ยม  ๔ ว.

นิยาม ๔ ว. 
               ว.๑  หมายถึง  วิชาการ
                       มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความร่วมมือของประชารัฐ จัดการศึกษาที่ครอบคลุมประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาค ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านคิดวิเคราะห์ และอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
               ว.๒  หมายถึง  วิชาธรรม
มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
               ว.๓  หมายถึง  วิชาชีพ
                       มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนรู้ขั้นตอน เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้และลักษณะนิสัยในการทำงานที่ดี (๑ คน ๑ อาชีพ) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
               ว.๔  หมายถึง  วิชาชีวิต
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤติที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการป้องกันตนและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด เอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การแสดงออกที่ถูกต้อง เหมาะสมทั้งกับบุคคล สังคม วัฒนธรรม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายในประชาคมอาเซียน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม